Global Business Analytics

+38 067 501 63 47 | info@bfc.in.ua

Latest News

[:ru]Виктория Апалькова[:en]Viktoriya Apalkova[:ua]Вікторія Апалькова[:]

[:ru]


УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР, кандидат экономических наук


СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В КОНСАЛТИНГЕ:

  • проведение международных маркетинговых исследований
  • привлечение инвестиций
  • разработка бизнес-планов
  • проектный менеджмент
  • организация и проведение тренингов в Украине и за рубежом

ОПЫТ РАБОТЫ В СТРАНАХ:

• Великобритания (бизнес-план для создания электронных денег учреждения, маркетинговые исследования упаковочных услуг)

• Германия (организация производства семинар, маркетинговые исследования и консультационная поддержка для ввода рынок упаковки высокого качества)

• США (маркетинговые исследования рынка услуг интернет-рекламы, маркетинговое исследование тишек (подставок) для гольфа

• Китай (маркетинговые исследования рынка услуг интернет-рекламы)

• Россия Федерация (маркетинговые исследования нефтесервисных услуг, маркетинговые исследования рынка горных пород камней для компании Челябинск, бизнес-план интернет-магазина)

• Алжир (бизнес-план быстрого питания, бизнес-план гостиницы, маркетинговые исследования рынка технологий переработки отходов)

• Польша (маркетинговые исследования рынка макаронных изделий, маркетинговые исследования рынка космецевтики)

• Грузия (маркетинговые исследования электронных платежных услуг, маркетинговые исследования рынка интернет агрегаторов)

• Казахстан (маркетинговое исследование рынка интернет агрегаторов)

• Индия (маркетинговые исследования рынка интернет-рекламных услуг)

• Беларусь (маркетинговые исследования рынка кормов для домашних животных, маркетинговое исследование рынка интернет агрегаторов)

• Туркменистан (маркетинговое исследование рынка интернет агрегаторов)

• Узбекистан (маркетинговое исследование рынка интернет агрегаторов)

• Венгрия (маркетинговые исследования рынка шоколадных конфет)

• Чехия (маркетинговые исследования рынка шоколадных конфет)

 


ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: член правления Всеукраинской ассоциации консультантов по управлению (IMC-Ukraine)СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: электронные платежные системы, коммерциализация научных разработок

[su_spoiler title=”21 ПУБЛИКАЦИЯ” style=”default”]

1. Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні // Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвитку.: Колективна монографія. Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 432−449.

2. The dominants ideas in the development of international e-money systems / V. Apalkova // Ekonomicke rozhl’ady (Economic Review). University of Economics in Bratislava. №3. −2014. − Rocnik 43. − p.338-351.

3. Вплив діяльності міжнародних систем електронних грошей на фінансовий ринок країни / В.В. Апалькова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 5−6 (70−71). — Київ, 2013. – С. 89−96 (0,8 д.а.).

4. Сучасні тенденції розвитку світових фінансів: формування індустрії електронної комерції / В.В. Апалькова // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 49. 2013. − С. 330−336.

5. Стан та перспективи розвитку електронних грошей / В. В. Апалькова // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. Вип. 2. – 2013. – С. 272−275.

6. Участь українських комерційних банків у міжнародному кредитуванні / В.В. Апалькова // зб. наук. пр. Економіки: теорія і практика. Вип. 186. Т.1 – Дніпропетровськ : ДНУ. 2003. – С. 120−139.

7. Виявлення та узагальнення основних тенденцій розвитку електронної комерції в країнах ЄС / В.В. Апалькова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». Вип. 3. – 2014. – С.3−15.

8. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України / В.В. Апалькова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». Вип. 4. – 2015. – С.21−34.

9. Розвиток електронних платіжних систем в Україні: міжнародний аспект та інституціональні засади / В.В. Апалькова, С.А. Циганов // Фінансовий простір № 3 (19). – 2015. – С. 11−20.

10. Структурні зміни на глобальному ринку електронних платіжних послуг / В.В. Апалькова, С.А. Циганов // Інвестиції: практика та досвід. №3. – лют. 2016 р. – С. 26-34

11. Розвиток інноваційної інфраструктури глобального ринку платіжних послуг / В.В. Апалькова, С.А. Циганов // Фінанси України. №2. – 2016. – С. 99−110.

12. Аналіз тенденцій розвитку економік в провідних країнах світу / В.В. Апалькова // Перспективи економічного зростання: теоретичні і практичні аспекти : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. – Одеса : Центр економічних досліджень. 2014. − С. 12−14.

13 Входження українського бізнесу в глобальну фінансову систему через розвиток цифрових комунікацій / В.В. Апалькова // Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність і управління проектами: матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 24−25 квіт. 2015 р. − Львів : ГО «Львівська економічна фундація». 2015. − С. 16−18.

14. Фінансова інфраструктура в умовах становлення цифрової економіки / В. В. Апалькова // Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій: матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 13−14 берез. 2015 р. − Херсон: Видав. дім «Гельветика». 2014. – С. 19−21.

15. Електронні гроші в цифровій інноваційній економіці / В.В. Апалькова // Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., асп. та молод. учен. 19−20 груд. 2014 р.). У 2-х частинах. – Київ : Нова Економіка. 2014. – Ч. 1. – С. 20−21 (0,2 д.а.).

16. Розвиток цифрової економіки в Україні як ключовий фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни / В.В. Апалькова // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держави». – Дніпропетровськ. 2015. – С. 10−13.

17. Концептуальні основи активізації розвитку ринку електронних платіжних послуг в Україні / В.В. Апалькова // Інноваційні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 25−26 верес. 2015 р. – Київ. – 2015. − С. 6-9.

18. Інформаційна (цифрова) економіка як парадигма глобальної інформатизації суспільства / В.В. Апалькова // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 25-26 верес. 2015 р. – Львів – 2015. – С. 14−16.

19. Детермінанти розвитку інформаційної економіки країн ЄС / В.В. Апалькова // Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 2-3 жовт. 2015 р. – Ужгород. − 2015. – С. 14−16.

20. Структурні зміни на глобальному ринку платіжних послуг / В.В. Апалькова // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 25-26 верес. 2015 р. − Одеса. – 2015. − С. 25−27.

21. Ключові фактори формування міжнародного ринку електронної комерції / В.В. Апалькова // Актуальні питання економічних наук : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 12−13 черв. 2015 р. – Запоріжжя. − 2015. − С. 126−128.

[/su_spoiler][:en]


MANAGING PARTNER, PhD


CONSULTING COMPETENCES

   • Conducting international marketing researches
   • Attracting investment
   • Business plan development
   • Project management
   • Organizing and conducting trainings in Ukraine and abroad


SOME COUNTRIES OF PROJECT’S EXPERIENCE:

• UK (business plan for e-money institution creation, marketing research of packaging services)

• Germany (industry seminar organization, marketing research and consulting support to enter
the market of high quality packaging)

• USA (marketing research of Internet advertising services, marketing research of golf tees )

• China (marketing research of Internet advertising services)

• Russian Federation (marketing research of oilfield services, marketing research of rock stones
for Chelyabinsk company, business plan of internet shop)

• Algeria (business plan of fast food, business plan of hotel, marketing research of waste processing technologies)

• Poland (marketing research of pasta, marketing research of cosmeceuticals)

• Georgia (marketing research of e-payment services, marketing research of Internet aggregators)

• Kazakhstan (marketing research of Internet aggregators)

• India (marketing research of Internet advertising services)

• Belarus (marketing research of pet food, marketing research of Internet aggregators)

• Turkmenistan (marketing research of Internet aggregators)

• Uzbekistan (marketing research of Internet aggregators)

• Hungary (marketing research of chocolates)

• Czech Republic (marketing research of chocolates)


SOCIAL ACTIVITY: Board member of Ukrainian Association of Management Consultants (IMC-Ukraine)


SCIENTIFIC SPECIALIZATION: electronic payment systems, commercialization of scientific developments

[su_spoiler title=”21 PUBLICATIONS” style=”default”]

1. Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні // Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвитку.: Колективна монографія. Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 432−449.

2. The dominants ideas in the development of international e-money systems / V. Apalkova // Ekonomicke rozhl’ady (Economic Review). University of Economics in Bratislava. №3. −2014. − Rocnik 43. − p.338-351.

3. Вплив діяльності міжнародних систем електронних грошей на фінансовий ринок країни / В.В. Апалькова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 5−6 (70−71). — Київ, 2013. – С. 89−96 (0,8 д.а.).

4. Сучасні тенденції розвитку світових фінансів: формування індустрії електронної комерції / В.В. Апалькова // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 49. 2013. − С. 330−336.

5. Стан та перспективи розвитку електронних грошей / В. В. Апалькова // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. Вип. 2. – 2013. – С. 272−275.

6. Участь українських комерційних банків у міжнародному кредитуванні / В.В. Апалькова // зб. наук. пр. Економіки: теорія і практика. Вип. 186. Т.1 – Дніпропетровськ : ДНУ. 2003. – С. 120−139.

7. Виявлення та узагальнення основних тенденцій розвитку електронної комерції в країнах ЄС / В.В. Апалькова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». Вип. 3. – 2014. – С.3−15.

8. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України / В.В. Апалькова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». Вип. 4. – 2015. – С.21−34.

9. Розвиток електронних платіжних систем в Україні: міжнародний аспект та інституціональні засади / В.В. Апалькова, С.А. Циганов // Фінансовий простір № 3 (19). – 2015. – С. 11−20.

10. Структурні зміни на глобальному ринку електронних платіжних послуг / В.В. Апалькова, С.А. Циганов // Інвестиції: практика та досвід. №3. – лют. 2016 р. – С. 26-34

11. Розвиток інноваційної інфраструктури глобального ринку платіжних послуг / В.В. Апалькова, С.А. Циганов // Фінанси України. №2. – 2016. – С. 99−110.

12. Аналіз тенденцій розвитку економік в провідних країнах світу / В.В. Апалькова // Перспективи економічного зростання: теоретичні і практичні аспекти : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. – Одеса : Центр економічних досліджень. 2014. − С. 12−14.

13 Входження українського бізнесу в глобальну фінансову систему через розвиток цифрових комунікацій / В.В. Апалькова // Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність і управління проектами: матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 24−25 квіт. 2015 р. − Львів : ГО «Львівська економічна фундація». 2015. − С. 16−18.

14. Фінансова інфраструктура в умовах становлення цифрової економіки / В. В. Апалькова // Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій: матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 13−14 берез. 2015 р. − Херсон: Видав. дім «Гельветика». 2014. – С. 19−21.

15. Електронні гроші в цифровій інноваційній економіці / В.В. Апалькова // Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., асп. та молод. учен. 19−20 груд. 2014 р.). У 2-х частинах. – Київ : Нова Економіка. 2014. – Ч. 1. – С. 20−21 (0,2 д.а.).

16. Розвиток цифрової економіки в Україні як ключовий фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни / В.В. Апалькова // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держави». – Дніпропетровськ. 2015. – С. 10−13.

17. Концептуальні основи активізації розвитку ринку електронних платіжних послуг в Україні / В.В. Апалькова // Інноваційні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 25−26 верес. 2015 р. – Київ. – 2015. − С. 6-9.

18. Інформаційна (цифрова) економіка як парадигма глобальної інформатизації суспільства / В.В. Апалькова // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 25-26 верес. 2015 р. – Львів – 2015. – С. 14−16.

19. Детермінанти розвитку інформаційної економіки країн ЄС / В.В. Апалькова // Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 2-3 жовт. 2015 р. – Ужгород. − 2015. – С. 14−16.

20. Структурні зміни на глобальному ринку платіжних послуг / В.В. Апалькова // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 25-26 верес. 2015 р. − Одеса. – 2015. − С. 25−27.

21. Ключові фактори формування міжнародного ринку електронної комерції / В.В. Апалькова // Актуальні питання економічних наук : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 12−13 черв. 2015 р. – Запоріжжя. − 2015. − С. 126−128.

[/su_spoiler][:ua]


КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР, кандидат економічних наук


КОМПЕТЕНЦІЇ В КОНСАЛТИНГУ:

  • проведення міжнародних маркетингових досліджень </ li>
  • привлечение инвестиций
  • розробка бізнес-планів
  • проектний менеджмент
  • організація та проведення тренінгів в Україні та за кордоном

ДОСВІД РОБОТИ В КРАЇНАХ:

• Великобританія (бізнес-план для створення електронних грошей установи, маркетингові дослідження пакувальних послуг)

• Німеччина (організація виробництва семінар, маркетингові дослідження і консультаційна підтримка для введення ринок упаковки високої якості)

• США (маркетингові дослідження ринку послуг інтернет-реклами, маркетингове дослідження тішек (підставок) для гольфу

• Китай (маркетингові дослідження ринку послуг інтернет-реклами)

• Російська Федерація (маркетингові дослідження нафтосервісних послуг, маркетингові дослідження ринку гірських порід каменів для компанії Челябінськ, бізнес-план інтернет-магазину)

• Алжир (бізнес-план швидкого харчування, бізнес-план готелю, маркетингові дослідження ринку технологій переробки відходів)

• Польща (маркетингові дослідження ринку макаронних виробів, маркетингові дослідження ринку космецевтики)

• Грузія (маркетингові дослідження електронних платіжних послуг, маркетингові дослідження ринку інтернет агрегаторів)

• Казахстан (маркетингове дослідження ринку інтернет агрегаторів)

• Індія (маркетингові дослідження ринку інтернет-рекламних послуг)

• Білорусь (маркетингові дослідження ринку кормів для домашніх тварин, маркетингове дослідження ринку інтернет агрегаторів)

• Туркменістан (маркетингове дослідження ринку інтернет агрегаторів)

• Узбекистан (маркетингове дослідження ринку інтернет агрегаторів)

• Угорщина (маркетингові дослідження ринку шоколадних цукерок)

• Чехія (маркетингові дослідження ринку шоколадних цукерок)

 


ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: член правління Всеукраїнської асоціації консультантів з управління (IMC-Ukraine)


СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: електронні платіжні системи, комерціалізація наукових розробок

[su_spoiler title=”21 ПУБЛИКАЦИЯ” style=”default”]

1. Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні // Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвитку.: Колективна монографія. Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 432−449.

2. The dominants ideas in the development of international e-money systems / V. Apalkova // Ekonomicke rozhl’ady (Economic Review). University of Economics in Bratislava. №3. −2014. − Rocnik 43. − p.338-351.

3. Вплив діяльності міжнародних систем електронних грошей на фінансовий ринок країни / В.В. Апалькова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 5−6 (70−71). — Київ, 2013. – С. 89−96 (0,8 д.а.).

4. Сучасні тенденції розвитку світових фінансів: формування індустрії електронної комерції / В.В. Апалькова // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 49. 2013. − С. 330−336.

5. Стан та перспективи розвитку електронних грошей / В. В. Апалькова // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. Вип. 2. – 2013. – С. 272−275.

6. Участь українських комерційних банків у міжнародному кредитуванні / В.В. Апалькова // зб. наук. пр. Економіки: теорія і практика. Вип. 186. Т.1 – Дніпропетровськ : ДНУ. 2003. – С. 120−139.

7. Виявлення та узагальнення основних тенденцій розвитку електронної комерції в країнах ЄС / В.В. Апалькова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». Вип. 3. – 2014. – С.3−15.

8. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України / В.В. Апалькова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». Вип. 4. – 2015. – С.21−34.

9. Розвиток електронних платіжних систем в Україні: міжнародний аспект та інституціональні засади / В.В. Апалькова, С.А. Циганов // Фінансовий простір № 3 (19). – 2015. – С. 11−20.

10. Структурні зміни на глобальному ринку електронних платіжних послуг / В.В. Апалькова, С.А. Циганов // Інвестиції: практика та досвід. №3. – лют. 2016 р. – С. 26-34

11. Розвиток інноваційної інфраструктури глобального ринку платіжних послуг / В.В. Апалькова, С.А. Циганов // Фінанси України. №2. – 2016. – С. 99−110.

12. Аналіз тенденцій розвитку економік в провідних країнах світу / В.В. Апалькова // Перспективи економічного зростання: теоретичні і практичні аспекти : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. – Одеса : Центр економічних досліджень. 2014. − С. 12−14.

13 Входження українського бізнесу в глобальну фінансову систему через розвиток цифрових комунікацій / В.В. Апалькова // Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність і управління проектами: матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 24−25 квіт. 2015 р. − Львів : ГО «Львівська економічна фундація». 2015. − С. 16−18.

14. Фінансова інфраструктура в умовах становлення цифрової економіки / В. В. Апалькова // Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій: матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 13−14 берез. 2015 р. − Херсон: Видав. дім «Гельветика». 2014. – С. 19−21.

15. Електронні гроші в цифровій інноваційній економіці / В.В. Апалькова // Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., асп. та молод. учен. 19−20 груд. 2014 р.). У 2-х частинах. – Київ : Нова Економіка. 2014. – Ч. 1. – С. 20−21 (0,2 д.а.).

16. Розвиток цифрової економіки в Україні як ключовий фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни / В.В. Апалькова // матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держави». – Дніпропетровськ. 2015. – С. 10−13.

17. Концептуальні основи активізації розвитку ринку електронних платіжних послуг в Україні / В.В. Апалькова // Інноваційні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 25−26 верес. 2015 р. – Київ. – 2015. − С. 6-9.

18. Інформаційна (цифрова) економіка як парадигма глобальної інформатизації суспільства / В.В. Апалькова // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 25-26 верес. 2015 р. – Львів – 2015. – С. 14−16.

19. Детермінанти розвитку інформаційної економіки країн ЄС / В.В. Апалькова // Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 2-3 жовт. 2015 р. – Ужгород. − 2015. – С. 14−16.

20. Структурні зміни на глобальному ринку платіжних послуг / В.В. Апалькова // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 25-26 верес. 2015 р. − Одеса. – 2015. − С. 25−27.

21. Ключові фактори формування міжнародного ринку електронної комерції / В.В. Апалькова // Актуальні питання економічних наук : матеріали Міжнар.-наук.-практ. конф. 12−13 черв. 2015 р. – Запоріжжя. − 2015. − С. 126−128.

[/su_spoiler][:]